Pliki cookies informacja skrcona
Czym s? pliki cookies?
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

Do czego u?ywamy plikw cookies?
Pliki cookie zawarte s? w protokole HTTP, ktry s?u?y do komunikacji serwera internetowego z przegl?dark?. Sk?ada si? z: klucza okre?laj?cego nazw? warto?ci, warto?ci i czasu ?ycia po jakim przegl?darka powinna usun?? plik cookie. Ich funkcje s? w wi?kszo?ci standardowe dla przewidzianych przez przegl?darki ustawie?. Pliki cookies u?ywane s? w celu u?atwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawarto?ci, w tym naszych ofert, do preferencji u?ytkownika oraz zwi?kszenia u?yteczno?ci i personalizacji zawarto?ci witryn internetowych.

Jakie pliki cookies s? u?ywane przez nas?
Stosowane s? dwa rodzaje plikw cookies sesyjne oraz sta?e. Pierwsze z nich s? plikami tymczasowymi, ktre pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej) potem s? automatycznie usuwane z urz?dzenia u?ytkownika. Sta?e pliki pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerw operatora strony internetowej podlegaj? ich w?asnej polityce prywatno?ci.

Stosowane przez nas ciasteczka maj? przede wszystkim u?atwi? u?ytkownikowi korzystanie z naszej strony, przyk?adowo poprzez zapami?tanie podanych raz informacji, tak aby u?ytkownik nie musia? ich za ka?dym razem podawa?. Stosujemy rwnie? ciasteczka pozwalaj?ce na dostosowanie do preferencji u?ytkownika tre?ci prezentowanych w Internecie (jak np. reklamy i zdj?cia).

Polityka prywatno?ci a pliki cookies
Gdy u?ytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umo?liwiaj?ce identyfikacj? przegl?darki lub urz?dzenia u?ytkownika – pliki cookies zbieraj? r?nego rodzaju informacje, ktre co do zasady nie stanowi? danych osobowych (nie pozwalaj? na identyfikacj? u?ytkownika). Niektre informacje, w zale?no?ci od ich zawarto?ci i sposobu wykorzystania, mog? jednak zosta? powi?zane z konkretn? osob?, a tam samym zosta? uznane za dane osobowe. W zwi?zku z polityk? eobuwie.pl dane s? zaszyfrowane co uniemo?liwia dost?p do nich osobom nieupowa?nionym.

Profilowanie
Za pomoc? technologii plikw cookies stosowanej na naszej stronie internetowej mo?liwe jest zapoznawanie si? z preferencjami u?ytkownikw – np. poprzez analiz? tego jak cz?sto odwiedzaj? nasz? stron? internetow?, czy jakie produkty najcz??ciej ogl?daj?. Analiza zachowa? w Internecie pomaga nam lepiej zrozumie? zwyczaje i oczekiwania u?ytkownikw oraz dostosowa? si? do ich potrzeb i zainteresowa?. Dzi?ki tej technologii mo?emy nie tylko zaprezentowa? u?ytkownikowi reklam? dopasowan? do niego (przyk?adowo, reklama wynikaj?ca z faktu przegl?dania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii p?buty) oraz spo?rd dost?pnych ofert przedstawia? przede wszystkim takie, ktre najlepiej b?d? odpowiada?y potrzebom u?ytkownika, ale rwnie? mo?emy tworzy? i prezentowa? przeznaczone dla u?ytkownika oferty czy rabaty niedost?pne dla innych osb.

Rezygnacja przez u?ytkownika z plikw cookies pozwalaj?cych na wy?wietlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowa? nie oznacza, ?e nie b?dzie on otrzymywa? ?adnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron w takiej sytuacji w dalszym ci?gu u?ytkownik b?dzie otrzymywa? tak? sam? ilo?? reklam, ale niemaj?cych zwi?zku z jego dotychczasow? aktywno?ci?.

Dost?p do informacji dotycz?cych aktywno?ci u?ytkownikw w Internecie z wykorzystaniem plikw cookies pozwoli nam rwnie? na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mog? by? przechowywane po zako?czeniu sesji przegl?darki co pozwala na przyk?ad na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin u?ytkownika.

Retargeting
W oparciu o pliki cookies pos?ugujemy si? technologi? pozwalaj?c? nam na dotarcie z przekazem reklamowym do u?ytkownikw, ktrzy ju? wcze?niej odwiedzili nasz? stron? internetow?, na innych stronach internetowych, ktre odwiedzaj?, w tym nale??cych do podmiotw wsp?pracuj?cych z naszymi partnerami.

Brak zwi?zku pomi?dzy wy?wietlan? u?ytkownikowi reklam?, a jego zainteresowaniami i potrzebami mo?e by? dla niego uci??liwy. Wierzymy, ?e bardziej atrakcyjne i praktyczne dla u?ytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiada? jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcze?niejszego zachowania, w oparciu o technologi? ciasteczek. Dlatego jeste?my zainteresowani pod??aniem tre?ci reklamowych za u?ytkownikiem korzystaj?cym z r?nych stron internetowych w celu dostarczenia tre?ci reklamowych dostosowanych do jego wcze?niejszej aktywno?ci internetowej.

Pliki cookies podmiotw trzecich (third party cookies)
Stosowane przez nas pliki cookies s?u?? przede wszystkim optymalizacji obs?ugi u?ytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Wsp?pracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie dzia?alno?ci marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej wsp?pracy przegl?darka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urz?dzeniu u?ytkownika, zapisuje rwnie? pliki cookies pochodz?ce od podmiotw prowadz?cych tak? dzia?alno?? marketingow?. Z list? naszych zaufanych partnerw mo?esz zapozna? si? w naszej polityce prywatno?ci.

Cookies wysy?ane przez te podmioty maj? poprawi? skuteczno?? prezentowania u?ytkownikowi reklam, ktre odpowiadaj? jego aktywno?ci online – podmioty trzecie dostarczaj? tre?ci reklamowe do u?ytkownikw.

Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze lub innym urz?dzeniu u?ytkownika zapisywane s? tak?e pliki cookies naszych partnerw. W ten sposb zbierane s? na przyk?ad informacje o ogl?danych lub zakupionych produktach.

Usuwanie / blokowanie plikw cookies
Pami?taj, ?e zgodami na wykorzystywanie plikw cookies mo?esz zarz?dza? za po?rednictwem ustawie? prywatno?ci na naszej stronie lub swojej przegl?darki internetowej.

Standardowo przegl?darki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze b?d? innym urz?dzeniu u?ytkownika pod??czonym do sieci dopuszczaj? umieszczanie okre?lonego rodzaju plikw cookies na takim urz?dzeniu. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposb, aby blokowa? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej lub informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. W ten sposb rwnie? zgoda wyra?ona na korzystanie z tej technologii mo?e w ka?dym momencie zosta? zmodyfikowana lub odwo?ana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przysz?o?ci).

Mo?liwe jest rwnie? zablokowanie ciasteczek podmiotw trzecich z jednoczesn? akceptacj? plikw cookies pochodz?cych bezpo?rednio od eobuwie.pl.

Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Ograniczenie stosowania plikw cookies, mo?e wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej.

Nale?y pami?ta?, ?e rezygnacja z plikw cookies b?dzie dotyczy?a wy??cznie konkretnej przegl?darki. Oznacza to, ?e te same dzia?ania b?d? musia?y zosta? podj?te w przypadku ka?dej innej przegl?darki u?ywanej na tym samym lub innym urz?dzeniu.

POLITYKA PRYWATNO?CI I COOKIES BLOGA EOBUWIE.PL

Z jakim dokumentem masz do czynienia?
Niniejsza polityka prywatno?ci Sklepu Internetowego oraz Aplikacji (zwana dalej: Polityk?) ma charakter informacyjny, co oznacza ?e nie jest ona ?rd?em obowi?zkw dla Klientw Sklepu Internetowego oraz Aplikacji (nie jest umow? ani regulaminem).

Informacje zawarte w Polityce maj? charakter oglny. Szczeg?owa informacja dotycz?ca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udost?pniana ka?dorazowo podczas ich pozyskiwania w tre?ci klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i ?atwo dost?pnym miejscu. Dotyczy to w szczeglno?ci informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, ktrym s? one przekazywane.

Wszelkie s?owa, wyra?enia i skrty wyst?puj?ce na niniejszej stronie i rozpoczynaj?ce si? du?? liter? (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us?uga Elektroniczna) nale?y rozumie? zgodnie z ich definicj? zawart? w Regulaminie Sklepu Internetowego dost?pnym w Sklepie Internetowym eobuwie.pl, w tym w Aplikacji.

W razie w?tpliwo?ci lub sprzeczno?ci pomi?dzy Polityk? a udzielonymi przez dan? osob? zgodami niezale?nie od postanowie? Polityki, zawsze podstaw? do podejmowania oraz okre?lenia przez Administratora zakresu dzia?a? s? dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczno?ci pomi?dzy Polityk? a tre?ci? klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym) informacj?, ktr? Klient powinien si? kierowa? jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

Kto jest Administratorem Twoich Danych?
Administratorem danych osobowych zbieranych:

 • za po?rednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plikw cookies lub podobnej technologii) lub innych kana?w komunikacji z Klientem;
 • uzyskanych w oparciu o aktywno?? Klienta w Internecie, w Aplikacji lub sklepach stacjonarnych nale??cych do eobuwie.pl S.A.
  jest sp?ka eobuwie.pl S.A. z siedzib? w Zielonej Grze (adres siedziby i adres do dor?cze?: ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Gra), wpisana do rejestru przedsi?biorcw Krajowego Rejestru S?dowego, prowadzonego przez S?d Rejonowy w Zielonej Grze VIII Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000541722; NIP: 9291353356; BDO: 000031285; REGON: 970569861; o kapitale zak?adowym: 2 000 000 z?, wp?aconym w ca?o?ci (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: info@eobuwie.pl lub numerem telefonu: (+48) 68 422 84 04, 0 801 002 024 oraz 507 599 050 – op?ata jak za po??czenie standardowe – wg. cennika w?a?ciwego operatora) – zwana dalej Administratorem” i b?d?ca jednocze?nie Sprzedawc?.

Inspektorem Ochrony Danych w sp?ce eobuwie.pl S.A. jest Natalia Batorska.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych mo?esz skontaktowa? si? poprzez e-mail: iod@eobuwie.com.pl .

W przypadku wyra?enia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywno?ci w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mog? by? rwnie? nasi partnerzy (wymienieni poni?ej w pkt 15).

Jak dbamy o Twoje dane?
Dane osobowe Klienta s? przetwarzane zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej rwnie?: RODO) oraz innymi aktualnie obowi?zuj?cymi, tj. przez ca?y okres przetwarzania okre?lonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczaj? informacje o zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: Danymi Osobowymi). Mo?liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, ktr? mo?na bezpo?rednio lub po?rednio zidentyfikowa?, w szczeglno?ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi? i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b?d? kilka szczeglnych czynnikw okre?laj?cych fizyczn?, fizjologiczn?, genetyczn?, psychiczn?, ekonomiczn?, kulturow? lub spo?eczn? to?samo?? osoby fizycznej.

Administrator dok?ada szczeglnej staranno?ci w celu ochrony interesw osb, ktrych dane dotycz?, a w szczeglno?ci zapewnia, ?e zbierane przez niego dane s?:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposb przejrzysty dla osoby, ktrej dane dotycz?;
 • zbierane w konkretnych, wyra?nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposb niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb?dne do celw, w ktrych s? przetwarzane;
 • prawid?owe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umo?liwiaj?cej identyfikacj? osoby, ktrej dane dotycz?, przez okres nie d?u?szy, ni? jest to niezb?dne do celw, w ktrych dane te s? przetwarzane;
 • przetwarzane w sposb zapewniaj?cy odpowiednie bezpiecze?stwo Danych Osobowych, w tym ochron? przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow? utrat?, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc? odpowiednich ?rodkw technicznych lub organizacyjnych.
  Jak wskazano na wst?pie, zdaj?c sobie spraw? z tego jak wa?na jest prywatno?? Klientw, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzaj?ce Sklep Internetowy lub korzystaj?ce z Aplikacji, ale rwnie? Klientw, ktrzy udost?pnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kana?w komunikacji, tj.:

witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub wsp?oznaczonych mark? Facebook (w tym poddomeny, wersje mi?dzynarodowe, wid?ety i wersje dla telefonw komrkowych), ktrych zasady dzia?ania oparte s? o regulacje udost?pnione w szczeglno?ci pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej rwnie?: Serwis Facebook), w tym za pomoc? funkcji Facebook Lead Ads maj?cej na celu marketing bezpo?redni w?asnych produktw lub us?ug Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udost?pnione s? np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wp?ywu na tre?? regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotycz?cych Danych Osobowych.
aplikacji umo?liwiaj?cych prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursw.
W jakich celach informacje o Tobie s? wykorzystywane?
Ka?dorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikaj? ze zgody Klienta lub przepisw prawa oraz doprecyzowywane s? w wyniku dzia?a? podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kana?w komunikacji z Klientem. Przyk?adowo: (I) Dane Osobowe Klienta mog? by? przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w mo?liwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co mo?e powodowa? na niego istotny wp?yw) wy??cznie je?li Klient wyrazi? na to zgod? (niedost?pne dla osb, ktre takiej zgody nie wyrazi?y); (II) je?eli Klient nie zdecyduje si? na zakup za po?rednictwem Sklepu Internetowego, a dokona za jego po?rednictwem wy??cznie Rezerwacji wybranych Produktw, to jego Dane Osobowe nie b?d? udost?pniane przewo?nikowi realizuj?cemu przesy?ki na zlecenie Administratora.

Mo?liwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientw przez Administratora to w szczeglno?ci:

zawarcie i realizacja Umowy o ?wiadczenie Us?ug (Konto) lub podj?cie dzia?a? na ??danie przysz?ego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, aby? mg? cieszy? si? z korzy?ci, ktre oferuje, np. sk?adania zamwie? bez konieczno?ci ka?dorazowego wype?niania formularzy, dost?pu do historii zakupw, zarz?dzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umo?liwienia Ci korzystania z innych us?ug dost?pnych na naszej stronie);
zawarcie i realizacja Umowy Sprzeda?y lub Rezerwacji, lub podj?cie dzia?a? na ??danie przysz?ego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe s? nam potrzebne do realizacji Twojego zamwienia i wykonania zawartej umowy w szczeglno?ci potwierdzenia jego z?o?enia oraz zarezerwowania lub wys?ania do Ciebie wybranego produktu, jak rwnie? w razie potrzeby skontaktowania si? z Tob? w tej sprawie);
przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
przeprowadzenie konkursu, w szczeglno?ci wy?onienie zwyci?zcw konkursu oraz realizacja nagrd;
prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatw) dot. produktw lub us?ug Administratora i jego partnerw (ktrych aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorcw, w szczeglno?ci w celu realizacji umowy o ?wiadczenie Newslettera;
ocena i analiza aktywno?ci oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania oglnych reklam, ofert, czy promocji (rabatw), dot. produktw lub us?ug Administratora i jego partnerw, w sposb dostosowywany do zainteresowa? danego Klienta (nie wp?ywaj?c jednak istotnie na jego decyzje), w szczeglno?ci w celu realizacji umowy o ?wiadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
dochodzenie roszcze? i obrona przed roszczeniami, rwnie? osb trzecich w przypadku korzystania z wi?kszo?ci funkcjonalno?ci Sklepu Internetowego i Aplikacji;
wype?nienie obowi?zkw prawnych wynikaj?cych z przepisw, np. podatkowych i rachunkowych, zw?aszcza w przypadku umw odp?atnych;
prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomo?ci Klientw.
W przypadku pe?noletniego Klienta, za jego dodatkow? zgod?, Dane Osobowe mog? by? przetwarzane rwnie? w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatw) dotycz?cych produktw lub us?ug Administratora i jego partnerw, w mo?liwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mog?ce wywo?a? wobec niego skutki prawne lub w podobny sposb istotnie na niego wp?ywa?, np. poprzez dedykowany wy??cznie takiej osobie krtkoterminowy rabat na konkretny produkt, ktry niedawno przegl?da?a w naszym sklepie (opcja niedost?pna dla osb, ktre nie s? pe?noletnie lub s? pe?noletnie ale nie wyrazi?y na takie dzia?anie zgody).

Z jakich informacji o Tobie korzystamy?
Administrator mo?e przetwarza? w szczeglno?ci nast?puj?ce Dane Osobowe Klientw:

korzystaj?cych ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji:

 • Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, sk?adaniu Zamwie? lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym (w szczeglno?ci: imi? i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo??, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia dzia?alno?ci/siedziby [je?eli jest inny ni? adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientw nieb?d?cych konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozosta?e dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji;
 • Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas sk?adania reklamacji;
 • Dane Osobowe podane w celu wzi?cia udzia?u w konkursach;
 • inne dane w szczeglno?ci uzyskane w oparciu o aktywno?? Klienta w Internecie, w aplikacjach mobilnych lub sklepach stacjonarnych nale??cych do eobuwie.pl S.A., w tym uzyskane za po?rednictwem Sklepu Internetowego, Aplikacji lub innych kana?w komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,
  uzupe?niaj?c dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads U?ytkownik przekazuje Administratorowi ka?dorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mog?ce obejmowa? w szczeglno?ci: imi?, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  uzupe?niaj?c dane zawartych w formularzach aplikacji umo?liwiaj?cych przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursw U?ytkownik przekazuje Administratorowi ka?dorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mog?ce obejmowa? w szczeglno?ci: imi?, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer buta.
  Czy jeste? zobowi?zany do podania nam swoich danych i jakie s? ewentualne konsekwencje ich niepodania?
  Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z okre?lonych funkcjonalno?ci naszego sklepu na przyk?ad do z?o?enia przez Klienta Zamwienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda?y), rejestracji Konta lub dokonania Rezerwacji (zawarcia i wykonania Umowy o ?wiadczenie Us?ug), zapisania si? do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Ka?dorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, ktrych podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z okre?lonej funkcjonalno?ci), w ramach innych kana?w komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencj? niepodania Danych Osobowych mo?e by? brak mo?liwo?ci skutecznego dokonania powy?szych czynno?ci.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?
Podstaw? przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczno?? wykonania umowy, ktrej jest stron? lub konieczno?? podj?cia na jego ??danie dzia?a? przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, sk?adaniu Zamwie? i zawieraniu Umowy Sprzeda?y lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak rwnie? przy zapisywaniu si? na newslettera. Rwnie? w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w zwi?zku z reklamacj? Klienta podstaw? prawn? ich przetwarzania jest niezb?dno?? do wykonania / obs?ugi umowy sprzeda?y reklamowanych towarw.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyj?tkiem tych, ktre s? realizowane w ramach newslettera, ktry dzia?a na podstawie regulaminu, podstaw? takiego przetwarzania jest wype?nienie celw wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesw realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie bior? udzia?u w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim rwnie? partnerzy Administratora mog? mie? bezpo?redni dost?p do tych informacji podstaw? prawn? takiego przetwarzania jest wyra?ona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatw), ktre opieraj? si? wy??cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w mo?liwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, ktre w sposb istotny mo?e wp?ywa? na decyzje konsumenckie Klienta, za podstaw? ma dobrowolnie wyra?on? przez Klienta zgod? (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wy??cznie pe?noletnich Klientw.

W pozosta?ych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mog? by? przetwarzane na podstawie:

dobrowolnie wyra?onych zgd np. osb przyst?puj?cych do konkursw (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
obowi?zuj?cych przepisw prawa gdy przetwarzanie jest niezb?dne do wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisw podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzeda?y (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
niezb?dno?ci do innych ni? wymienione powy?ej celw wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesw realizowanych przez Administratora lub przez stron? trzeci?, w szczeglno?ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?, prowadzenia korespondencji z Klientami, tak?e za po?rednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomo?ci Klientw), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Czy Twoje dane podlegaj? profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?
Administrator na potrzeby prezentowania oglnych reklam, ofert lub promocji (rabatw), przeznaczonych dla wszystkich Klientw, w sposb dostosowywany do zainteresowa? danego Klienta, mo?e zapoznawa? si? z jego preferencjami, np. poprzez analiz? tego jak cz?sto odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje w sklepach stacjonarnych nale??cych do eobuwie.pl S.A. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwa? Klienta oraz dostosowanie si? do jego potrzeb, nie wp?ywaj?c jednak istotnie na jego decyzje. Dzi?ki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powy?sze dzia?ania cz?sto b?d? wykonywane przez system w sposb zautomatyzowany, dzi?ki czemu wysy?ane tre?ci b?d? najbardziej aktualne, a Klient b?dzie mg? szybko si? z nimi zapozna?.

W przypadku pe?noletnich Klientw wspomniana analiza zainteresowa? lub preferencji b?dzie s?u?y?a rwnie? tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w mo?liwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatw), w sposb zautomatyzowany, mog?cych wywo?a? wobec niego skutki prawne lub w podobny sposb istotnie na niego wp?ywa?, potencjalnie ograniczaj?c dost?p do nich innym Klientom (opcja niedost?pna dla Klientw, ktrzy nie s? pe?noletni i nie wyrazili zgody na takie dzia?ania Administratora). Od zwyk?ego profilowania (tj. np. dostosowywania naszych komunikatw, banerw do Twoich zainteresowa?), takie nasze dzia?ania odr?niaj? si? tym, ?e ich wynik mo?e istotnie wp?ywa? na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem mo?e by? bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana wy??cznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupw oraz zachowa? na naszej stronie, do ktrej nie b?d? mieli dost?pu inni nasi Klienci. Im cz??ciej dany Klient korzysta z us?ug Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki b?d? mog?y by? dla niego przygotowane.

Administrator mo?e przetwarza? rwnie? informacje dotycz?ce preferencji Klienta, ktre mog? mie? niekiedy charakter Danych Osobowych, a zosta?y udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie poprzez funkcjonalno?? Aplikacji, w tym w celu ograniczenia prezentowanych Produktw lub Promocji do konkretnego rozmiaru (np. rozmiar obuwia) lub do konkretnych kategorii (np. Produkty m?skie/damskie/dzieci?ce).

Czy korzystaj?c z naszej aplikacji udost?pniasz nam obszary np. swojego telefonu?
W celu uruchomienia funkcjonalno?ci Aplikacji polegaj?cych na skanowaniu i zapisywaniu kodw kreskowych Produktw, prezentacji Produktw na podstawie wgranych przez Klienta zdj??, zapisywaniu informacji umo?liwiaj?cych dzia?anie Aplikacji w trybie off-line, wyszukiwaniu za po?rednictwem geolokalizacji sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub okre?lonego punktu odbioru przesy?ki, Administrator mo?e uzyskiwa?, w tym za zgod? Klienta, dost?p do nast?puj?cych obszarw urz?dzenia mobilnego Klienta:

aparat fotograficzny;
pami?? urz?dzenia;
geolokoalizacja.
Komu mo?emy przekazywa? Twoje dane?
Ka?dorazowo katalog odbiorcw Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu us?ug z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorcw danych wynika rwnie? ze zgody Klienta, lub z przepisw prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku dzia?a? podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mog? bra? udzia? partnerzy Administratora, w szczeglno?ci ktrzy technicznie pomagaj? sprawnie prowadzi? Sklep Internetowy, lub Aplikacj?, w tym komunikacj? z naszymi Klientami (np. wspieraj? nas w wysy?aniu wiadomo?ci e-mail, a w przypadku dzia?a? reklamowych tak?e w kampaniach marketingowych), dostawcy us?ug hostingu lub us?ug teleinformatycznych, przewo?nicy lub po?rednicy realizuj?cy przesy?ki Zamwie?, podmioty obs?uguj?ce p?atno?ci elektroniczne lub p?atno?ci kart? p?atnicz? w Sklepie Internetowym, firmy, ktre serwisuj? oprogramowanie, wspieraj? Administratora w kampaniach marketingowych, jak rwnie? dostawcy us?ug prawnych i doradczych.

Na powy?szych zasadach Dane Osobowe Klienta mog? by? przekazane rwnie? sp?kom z Grupy eobuwie.pl, wskazanym w pkt 20 poni?ej.

W ramach dzia?alno?ci marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z us?ug podmiotw trzecich, ktre stosuj? w Sklepie Internetowym / Aplikacji pliki cookies. Katalog tych podmiotw zosta? szczeg?owo wskazany w kolejnych punktach niniejszej Polityki.

Czy Twoje dane s? przekazywane rwnie? do pa?stw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?
W ramach korzystania przez Administratora z narz?dzi wspieraj?cych jego bie??c? dzia?alno?? udost?pnianych np. przez firm? Google, Dane Osobowe Klienta mog? by? przekazywane do pa?stwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczeglno?ci do Stanw Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego pa?stwa, w ktrym podmiot z ni? wsp?pracuj?cy utrzymuje narz?dzia s?u??ce do przetwarzania Danych Osobowych przy wsp?pracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zosta?y zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyj?tych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umw powierzenia danych do przetwarzania, spe?niaj?cych wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektre podmioty tam zlokalizowane mog? dodatkowo zapewnia? odpowiedni stopie? ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (wi?cej informacji na ten temat jest dost?pne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Klient ma prawo uzyska? kopi? stosowanych przez Administratora zabezpiecze? dotycz?cych transferu Danych Osobowych do pa?stwa trzeciego, kontaktuj?c si? z nami.

Jakie prawa Ci przys?uguj??
Ka?demu Klientowi przys?uguje w ka?dym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych Osobowych, ktre dostarczy? Administratorowi i ktre s? przetwarzane w sposb zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa si? na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dost?pu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, ktre Dane Osobowe s? przetwarzane);
 • ??dania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. je?li Dane Osobowe s? nieprawid?owe) lub usuni?cia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy by?y one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofni?cia ka?dej wyra?onej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofni?cie zgody nie wp?ywa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofni?ciem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotycz?cych go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesw Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczeglno?ci wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (je?eli nie ma innych wa?nych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrz?dnych wobec interesw Klienta).
  Przez jaki okres b?dziemy przechowywa? Twoje dane?
  Dane Osobowe mog? by? przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mog? zosta? usuni?te po trzech latach od ostatniej aktywno?ci Klienta w ramach Sklepu Internetowego), w przypadku dzia?a? marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a je?li zwi?zane s? z technologi? cookies i podobnymi, w zale?no?ci od kwestii technicznych, do czasu usuni?cia tych plikw przy pomocy ustawie? przegl?darki / urz?dzenia (przy czym usuni?cie plikw nie zawsze jest to?same z usuni?ciem Danych Osobowych uzyskanych za po?rednictwem tych plikw, st?d mo?liwo?? sprzeciwu).

Je?eli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzale?nione od zgody Klienta, Dane Osobowe mog? by? przetwarzane dopki nie zostanie ona cofni?ta.

W ka?dym przypadku:

Dane Osobowe b?d? przechowywane rwnie? wtedy, gdy przepisy prawa (np. ksi?gowe lub podatkowe) b?d? zobowi?zywa? Administratora do ich przetwarzania;
Dane Osobowe b?dziemy przechowywa? d?u?ej na wypadek, gdyby Klient mia? wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszcze? przez Administratora, b?d? w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osb trzecich, przez okres ich przedawnienia okre?lony przepisami prawa, w szczeglno?ci kodeksu cywilnego.
W zale?no?ci od zakresu Danych Osobowych i celw ich przetwarzania mog? by? wi?c one przechowywane przez r?ny okres.

W ka?dym przypadku decyduje d?u?szy termin przechowywania Danych Osobowych.

Czy b?d? do Ciebie przesy?ane informacje handlowe (np. na Twj adres e-mail)?
Administrator posiada techniczn? mo?liwo?? komunikowania si? z Klientem na odleg?o?? (np. wiadomo?? e-mail).

Informacje handlowe zwi?zane z prowadzon? przez Administratora lub podmioty, ktre z nim wsp?pracuj? (w tym podmioty z Grupy eobuwie.pl), dzia?alno?ci? komercyjn? mog? by? przesy?ane wy??cznie na podstawie wyra?onej przez Klienta zgody, w tym po akceptacji regulaminu us?ugi newsletter.

Pliki cookies
Kogo dotycz? pliki cookies?
W zwi?zku z tym, ?e stosowana przez Administratora technologia plikw cookies (lub o funkcjonalno?ci zbli?onej do cookies) zbiera informacje o ka?dej osobie odwiedzaj?cej Sklep Internetowy, w tym w ramach Aplikacji, poni?sze postanowienia Polityki odnosz? si? do osb, ktre korzystaj? ze Sklepu Internetowego i Aplikacji, niezale?nie czy pozostaj? jego Klientami (sk?adaj? Zamwienia, rezerwuj? Produkty lub posiadaj? Konto) (dalej rwnie? Osoba Odwiedzaj?ca).

Z jakiej technologii korzystamy?
W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowuj?ca i uzyskuj?ca dost?p do informacji na komputerze b?d? innym urz?dzeniu pod??czonym do sieci (w szczeglno?ci z wykorzystaniem plikw cookies lub rozwi?za? pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowa? Osoby Odwiedzaj?cej prezentowanych tre?ci reklamowych Administratora, jego partnerw i reklamodawcw. Podczas wizyty w Sklepie Internetowym, w tym w ramach Aplikacji, mog? by? automatycznie zbierane dane dotycz?ce aktywno?ci w Internecie Osoby Odwiedzaj?cej.

W zwi?zku z tym, ?e Administrator mo?e wykorzystywa? rozwi?zania o funkcjonalno?ci zbli?onej do plikw cookies – poni?sze zapisy Polityki prosimy odnosi? odpowiednio rwnie? do tych technologii.

Czym s? pliki cookies?
Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysy?ane przez serwer i zapisywane po stronie urz?dzenia Osoby Odwiedzaj?cej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urz?dzeniu mobilnym). Przechowuje si? w nim informacje, ktrych Sklep Internetowy mo?e potrzebowa?, aby dostosowa? si? do sposobw korzystania z niego przez Osob? Odwiedzaj?c? i aby zbiera? dane statystyczne dotycz?ce Sklepu Internetowego, w tym Aplikacji (np. na temat tego, ktre strony by?y odwiedzane, jakie elementy s? pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy us?ug internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzaj?cej. Technologia przechowuj?ca i uzyskuj?ca dost?p do identyfikatora Osoby Odwiedzaj?cej umo?liwia dzia?anie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej Osoby Odwiedzaj?cej. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Osoby Odwiedzaj?cej do momentu zalogowania si? przez ni? w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Sklep Internetowy dzia?aj?cy w innym pa?stwie lub odinstalowania (usuni?cia) Aplikacji z urz?dzenia mobilnego.

Czy pliki cookies zbieraj? Twoje dane osobowe?
Gdy Osoba Odwiedzaj?ca korzysta ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji stosowane s? pliki cookies umo?liwiaj?ce identyfikacj? jej przegl?darki lub urz?dzenia – pliki cookies zbieraj? r?nego rodzaju informacje, ktre co do zasady nie stanowi? danych osobowych (nie pozwalaj? na identyfikacj? Osoby Odwiedzaj?cej). Niektre informacje, w zale?no?ci od ich zawarto?ci i sposobu wykorzystania, mog? jednak zosta? powi?zane z konkretn? osob? – przypisanie pewnych zachowa? konkretnej Osobie Odwiedzaj?cej, np. poprzez powi?zanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym – a tam samym zosta? uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, ktre mog? zosta? powi?zane z konkretn? osob?, zastosowanie znajduj? postanowienia Polityki odnosz?ce si? do Danych Osobowych, w szczeglno?ci dotycz?ce praw osoby, ktrej dane dotycz?. Informacja dotycz?ca informacji zbieranych przez pliki cookies jest rwnie? udost?pniana m.in. w tre?ci klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i ?atwo dost?pnym miejscu podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym.

Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookies?
Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest mo?liwe na podstawie wyra?enia przez Osob? Odwiedzaj?c? zgody. Standardowo przegl?darki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze b?d? innym urz?dzeniu pod??czonym do sieci domy?lnie zezwalaj? na umieszczanie plikw cookies na takim urz?dzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach Odwiedzaj?cych. W ustawieniach przegl?darki internetowej lub w ramach zarz?dzania polityk? prywatno?ci na naszej stronie zgoda wyra?ona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerw, mo?e w ka?dym momencie zosta? zmodyfikowana lub odwo?ana (ale niektre cz??ci Sklepu mog? wtedy nie dzia?a? prawid?owo). Wycofanie zgody nie wp?ywa na zgodno?? z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczeg?owe informacje co do sposobu wycofania zgody zosta?y przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstaw? przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwy?szej jako?ci tre?ci prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osb Odwiedzaj?cych oraz marketing – w tym bezpo?redni – produktw i us?ug Administratora lub jego partnerw, przy czym w takim wypadku partnerzy nie bior? udzia?u w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim rwnie? partnerzy Administratora mog? mie? bezpo?redni dost?p do tych informacji podstaw? prawn? takiego przetwarzania jest wyra?ona przez Klienta dobrowolna zgoda.

Do czego u?ywamy plikw cookies?
Stosowane pliki cookies maj? przede wszystkim u?atwi? Osobie Odwiedzaj?cej korzystanie ze Sklepu Internetowego i Aplikacji, przyk?adowo, poprzez zapami?tanie podanych raz informacji, tak aby nie musia?a ona za ka?dym razem ich podawa?, jak rwnie? s?u?? dostosowaniu ich zawarto?ci, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies s?u?? rwnie? zwi?kszeniu u?yteczno?ci i personalizacji zawarto?ci Sklepu Internetowego i Aplikacji, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatw) dedykowanych danej Osobie Odwiedzaj?cej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wy??cznie sytuacji, gdy jest ona pe?noletnia i wyrazi?a zgod? na takie dzia?anie).

Za pomoc? technologii plikw cookies stosowanej w Sklepie Internetowym mo?liwe jest zapoznawanie si? przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzaj?cej – np. poprzez analiz? tego jak cz?sto odwiedza Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje w sklepach stacjonarnych nale??cych do eobuwie.pl. Analiza zachowa? w Internecie pomaga lepiej zrozumie? zwyczaje i oczekiwania Osb Odwiedzaj?cych oraz dostosowa? si? do ich potrzeb i zainteresowa?. Dzi?ki tej technologii mo?liwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzaj?cym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowa? (przyk?adowo reklama wynikaj?ca z przegl?dania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii p?buty) oraz przygotowania dla pe?noletnich Osb Odwiedzaj?cych, ktrzy si? na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.

W oparciu o pliki cookies Administrator pos?uguje si? rwnie? technologi? pozwalaj?c? na dotarcie z przekazem reklamowym do Osb Odwiedzaj?cych, ktre wcze?niej odwiedzi?y Sklep Internetowy lub Aplikacj?, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych

Czy mo?esz si? sprzeciwi? wykorzystywaniu informacji pochodz?cych z plikw cookies?
Osoba Odwiedzaj?ca mo?e sprzeciwi? si? dzia?aniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powy?ej. W przypadku wyra?enia zgody przez Osob? Odwiedzaj?c?, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacj? dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatw) dostosowanych do jej preferencji, mo?e ona zosta? w dowolnym momencie wycofana – nie wp?ynie to jednak na zgodno?? z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakiego rodzaju pliki cookies s? przez nas u?ywane i czy s? one szkodliwe?
Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie s? szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzaj?cej ani dla komputera/urz?dzenia ko?cowego wykorzystywanego przez ni?, dlatego zalecamy niewy??czanie ich obs?ugi w przegl?darkach. W Sklepie Internetowym u?ywane s? dwa rodzaje plikw cookies: sesyjne, ktre pozostaj? zapisane na komputerze lub urz?dzeniu mobilnym Osoby Odwiedzaj?cej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej) oraz sta?e, ktre pozostaj? na urz?dzeniu Osoby Odwiedzaj?cej przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies lub do momentu ich r?cznego usuni?cia w przegl?darce internetowej.

Jak d?ugo informacje zebrane przez pliki cookies b?d? przechowywane?
W zale?no?ci przede wszystkim od celw i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mog? one by? przechowywane przez czas wskazany w pkt. 13 Polityki.

Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotycz?ce Osoby Odwiedzaj?cej nieb?d?cej Klientem, b?d? przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator mo?e usun?? Dane Osobowe, je?li przez 3 lata nie zostan? one wykorzystane do celw marketingowych chyba, ?e przepisy prawa b?d? zobowi?zywa? Administratora do d?u?szego przetwarzania Danych Osobowych.

Cz??? Danych Osobowych mo?e by? przechowywana d?u?ej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzaj?ca mia?a wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszcze? przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (rwnie? osb trzecich), przez okres ich przedawnienia okre?lony przepisami prawa, w szczeglno?ci kodeksu cywilnego.

W ka?dym wypadku decyduje d?u?szy termin przechowywania Danych Osobowych.

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym.
Rodzaj Opis Czas wyga?ni?cia
PAGECACHE_ENV Potrzebne do wy?wietlenia Osobie Odwiedzaj?cej poprawnej wersji strony. 1 dzie?
frontend Przechowuje identyfikator sesji Osoby Odwiedzaj?cej w Sklepie Internetowym. 1 dzie?
snowmessage Potrzebny do wy?wietlania komunikatw w sklepie.
Ciasteczko zawiera dat? kiedy w systemie pojawi? si? komunikat dla u?ytkownika. Po ustawieniu ciasteczka przegl?darka u?ytkownika odpytuje sklep o tre?? komunikatw i wy?wietla je u?ytkownikowi.
Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatw. do zamkni?cia przegl?darki
snow_cache_timestamp_[id-sklepu] S?u?y do sprawdzenia czy dane w przegl?darce Osoby Odwiedzaj?cej wymagaj? zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczeg?w strony, przechowywanych przez przegl?dark? Osoby Odwiedzaj?cej (takich jak np. Koszyk, odno?niki zwi?zane z obs?ug? Konta). do zamkni?cia przegl?darki
store Pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji Sklepu Internetowego. do zamkni?cia przegl?darki
cookies_accepted Tworzone w momencie zapoznania si? z komunikatem o stosowaniu plikw cookie przez stron?. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Osb Odwiedzaj?cych, ktre ju? zapozna?y si? z komunikatem. 365 dni
userCountry Przechowuje informacj? o kraju Osoby Odwiedzaj?cej, uzyskan? na podstawie lokalizacji adresu IP. 365 dni
geo_store_switch_popup[kod-kraju] Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki zosta? rozwi?zany z adresu IP u?ytkownika. Ciasteczko okre?la czy wy?wietlono popup z sugesti? zmiany sklepu na odpowiedni dla lokalizacji adresu IP u?ytkownika. Powi?zane z ciasteczkiem userCountry. 365 dni
ygc Zawiera kod identyfikuj?cy Osob? Odwiedzaj?c? na potrzeby marketingu. 365 dni
Pliki cookies podmiotw trzecich (third party cookies).
Stosowane przez Administratora pliki cookies s?u?? przede wszystkim optymalizacji obs?ugi Osoby Odwiedzaj?cej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji. Administrator wsp?pracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie dzia?alno?ci marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej wsp?pracy przegl?darka lub inne oprogramowania zainstalowane na urz?dzeniu Osoby Odwiedzaj?cej, zapisuje rwnie? pliki cookies pochodz?ce od podmiotw prowadz?cych tak? dzia?alno?? marketingow?, ktre mog? sta? si? administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysy?ane przez te podmioty maj? zapewni? prezentowanie Osobie Odwiedzaj?cej wy??cznie tych reklam, ktre odpowiadaj? jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wy?wietlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzaj?cej bardziej atrakcyjne ni? reklama pozostaj?ca bez zwi?zku z jej potrzebami. Bez tych plikw nie by?oby to mo?liwe, gdy? to firmy wsp?pracuj?ce z Administratorem dostarczaj? tre?ci reklamowe do Osb Odwiedzaj?cych.

W ramach dzia?alno?ci marketingowej Administrator korzysta z us?ug nast?puj?cych podmiotw, ktre stosuj? w Sklepie Internetowym pliki cookie:

Criteo (Klient mo?e dowiedzie? si? wi?cej o sposobach rezygnacji z reklamy opartej na zainteresowaniach, przyk?adowo odwiedzaj?c strony internetowe: http://www.networkadvertising.org/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com/);
Google AdWords
Google Analytics
DoubleClick
Awin
Convertiser
HotJar
Synerise
Tradedoubler
Facebook
Pingdom
RTB Houes
Opineo
Trustedshop
Heureka
Wi?cej informacji na temat plikw cookies wspomnianych podmiotw znajduje si? w ich politykach prywatno?ci.

Jak usun?? / zablokowa? pliki cookies?
Osoba Odwiedzaj?ca mo?e zmieni? sposb korzystania z plikw cookies zarz?dzaj?c wyra?onymi zgodami w ramach ustawie? prywatno?ci na naszej stronie lub przez przegl?dark? lub Aplikacj?, w tym zablokowa? lub usun?? te, ktre pochodz? ze Sklepu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu nale?y zmieni? ustawienia przegl?darki lub Aplikacji. Sposb usuni?cia r?ni si? w zale?no?ci od u?ywanej przegl?darki internetowej. Informacje o sposobie usuni?cia cookies powinny si? znajdowa? w zak?adce Pomoc wybranej przegl?darki internetowej. Usuni?cie plikw cookies nie jest to?same z usuni?ciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za po?rednictwem plikw cookies.

Przyk?adowo w przegl?darce Internet Explorer pliki cookies mo?na modyfikowa? z poziomu: Narz?dzia -> Opcje internetowe -> Prywatno??; w przegl?darce Mozilla Firefox: Narz?dzia -> Opcje -> Prywatno??; natomiast w przegl?darce Google Chrome: Ustawienia -> Poka? ustawienia zaawansowane -> Prywatno?? -> Ustawienia tre?ci -> Pliki cookie. ?cie?ki dost?pu mog? r?ni? si? w zale?no?ci od wykorzystywanej wersji przegl?darki.

Szczeg?owe informacje o zarz?dzaniu plikami cookies na telefonie komrkowym lub innym urz?dzeniu mobilnym mo?na znale?? w podr?czniku u?ytkownika/instrukcji obs?ugi danego telefonu lub urz?dzenia mobilnego.

Mo?liwe jest rwnie? zablokowanie ciasteczek podmiotw trzecich z jednoczesn? akceptacj? plikw cookies stosowanych bezpo?rednio przez Administratora (opcja blokuj ciasteczka witryn zewn?trznych podmiotw).

Jakie konsekwencje b?dzie mia?o usuni?cie lub zablokowanie plikw cookies?
Ograniczenie stosowania plikw cookies w danym urz?dzeniu uniemo?liwia b?d? istotnie utrudnia prawid?owe korzystanie ze Sklepu Internetowego, przyk?adowo mo?e wi?za? si? z brakiem mo?liwo?ci podtrzymywania sesji logowania.

Jak mo?esz si? z nami skontaktowa??
W ka?dej chwili mo?na skontaktowa? si? z Administratorem wysy?aj?c wiadomo?? poczt? tradycyjn? lub elektroniczn? na adres Administratora wskazany na wst?pie Polityki, b?d? telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wst?pie Polityki, a tak?e w ramach Serwisu Facebook.

Administrator przechowuje korespondencj? w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiaj?ce si? zapytania, a tak?e w zakresie rozstrzygni?? reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zg?osze? ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposb gromadzone nie b?d? wykorzystywane do komunikacji w celu innym ni? realizacja zg?oszenia.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynno?ci (np. z?o?enia reklamacji za pomoc? formularza), Administrator mo?e ponownie zwrci? si? do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej to?samo?ci i umo?liwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania ??danej czynno?ci. Podanie tych danych nie jest obowi?zkowe, lecz mo?e by? niezb?dne do dokonania czynno?ci lub uzyskania informacji, ktre interesuj? dan? osob?.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?
Administrator uwzgl?dniaj?c stan wiedzy technicznej, koszt wdra?ania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno?ci osb fizycznych o r?nym prawdopodobie?stwie wyst?pienia i wadze zagro?enia, stosuje odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce ochron? przetwarzanych Danych Osobowych odpowiedni? do zagro?e? oraz kategorii danych obj?tych ochron?, a w szczeglno?ci zabezpiecza dane przed ich udost?pnieniem osobom nieupowa?nionym, zabraniem przez osob? nieuprawnion?, przetwarzaniem z naruszeniem obowi?zuj?cych przepisw oraz zmian?, utrat?, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udost?pnianie na zewn?trz informacji o stosowanych ?rodkach technicznych i organizacyjnych zapewniaj?cych ochron? przetwarzania mo?e os?abi? ich skuteczno?? przez co zagra?a w?a?ciwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udost?pnia np. nast?puj?ce ?rodki techniczne zapobiegaj?ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesy?anych drog? elektroniczn?:

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dost?pem.
Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na ktrych podawane s? Dane Osobowe.
Szyfrowanie danych s?u??cych do autoryzacji osoby korzystaj?cej z funkcjonalno?ci Sklepu Internetowego.
Dost?p do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i has?a.
Odno?niki do innych stron internetowych
Sklep Internetowy mo?e zawiera? odno?niki do innych stron internetowych. Administrator zach?ca by zapozna? si? z regulaminami i politykami prywatno?ci stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych dzia?a? Administratora.

Czy niniejsza polityka mo?e zosta? zmieniona, i jak si? o tym dowiesz?
Administrator mo?e w przysz?o?ci zmieni? Polityk? m.in. z nast?puj?cych wa?nych powodw:

zmiany obowi?zuj?cych przepisw, w szczeglno?ci w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? oraz reguluj?cych prawa konsumentw, wp?ywaj?ce na prawa i obowi?zki Administratora lub prawa i obowi?zki podmiotu danych;
rozwj funkcjonalno?ci lub Us?ug Elektronicznych podyktowany post?pem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdro?enie nowych rozwi?za? technologicznych lub technicznych, maj?ce wp?yw na zakres Polityki.
Administrator ka?dorazowo umie?ci w ramach strony Sklepu Internetowego i w Aplikacji informacj? o zmianach w Polityce. Wraz z ka?d? zmian? nowa wersja Polityki b?dzie si? pojawia? z now? dat?.

Jakie podmioty wchodz? w sk?ad grupy eobuwie.pl?
W sk?ad grupy kapita?owej eobuwie.pl wchodz? sp?ki:

 • eobuwie.pl S.A. z siedzib? w Zielonej Grze
 • eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. z siedzib? w Zielonej Grze
 • eschuhe.de GmbH z siedzib? we Frankfurcie nad Odr? (Niemcy)
  Od kiedy obowi?zuje niniejsza wersja Polityki?
  Niniejsza wersja Polityki obowi?zuje od dnia 23.05.2018 r.

Acest site utilizează cookie-uri pentru a oferi servicii de calitate. Utilizarea ulterioară a site-ului reprezintă acordul dvs. în legătură cu utilizarea acestora. mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close