Polityka prywatno?ci

Pliki cookies ? informacja skr?cona
Czym s? pliki ?cookies??
Pliki ?cookies? to dane informatyczne, w szczeg?lno?ci pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownik?w (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualnych preferencji. ?Cookies? zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z kt?rej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

Do czego u?ywamy plik?w ?cookies??
Pliki cookie zawarte s? w protokole HTTP, kt?ry s?u?y do komunikacji serwera internetowego z przegl?dark?. Sk?ada si? z: klucza okre?laj?cego nazw? warto?ci, warto?ci i czasu ?ycia po jakim przegl?darka powinna usun?? plik cookie. Ich funkcje s? w wi?kszo?ci standardowe dla przewidzianych przez przegl?darki ustawie?. Pliki cookies u?ywane s? w celu u?atwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawarto?ci, w tym naszych ofert, do preferencji u?ytkownika oraz zwi?kszenia u?yteczno?ci i personalizacji zawarto?ci witryn internetowych.

Jakie pliki ?cookies? s? u?ywane przez nas?
Stosowane s? dwa rodzaje plik?w ?cookies? ? ?sesyjne? oraz ?sta?e?. Pierwsze z nich s? plikami tymczasowymi, kt?re pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej) ? potem s? automatycznie usuwane z urz?dzenia u?ytkownika. ?Sta?e? pliki pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plik?w ?cookies? albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika. Pliki ?cookies? wykorzystywane przez partner?w operatora strony internetowej podlegaj? ich w?asnej polityce prywatno?ci.

Stosowane przez nas ?ciasteczka? maj? przede wszystkim u?atwi? u?ytkownikowi korzystanie z naszej strony, przyk?adowo poprzez ?zapami?tanie? podanych raz informacji, tak aby u?ytkownik nie musia? ich za ka?dym razem podawa?. Stosujemy r?wnie? ciasteczka pozwalaj?ce na dostosowanie do preferencji u?ytkownika tre?ci prezentowanych w Internecie (jak np. reklamy i zdj?cia).

Polityka prywatno?ci a pliki ?cookies?
Gdy u?ytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umo?liwiaj?ce identyfikacj? przegl?darki lub urz?dzenia u?ytkownika – pliki ?cookies? zbieraj? r??nego rodzaju informacje, kt?re co do zasady nie stanowi? danych osobowych (nie pozwalaj? na identyfikacj? u?ytkownika). Niekt?re informacje, w zale?no?ci od ich zawarto?ci i sposobu wykorzystania, mog? jednak zosta? powi?zane z konkretn? osob?, a tam samym zosta? uznane za dane osobowe. W zwi?zku z polityk? eobuwie.pl dane s? zaszyfrowane co uniemo?liwia dost?p do nich osobom nieupowa?nionym.

Profilowanie
Za pomoc? technologii plik?w cookies stosowanej na naszej stronie internetowej mo?liwe jest zapoznawanie si? z preferencjami u?ytkownik?w – np. poprzez analiz? tego jak cz?sto odwiedzaj? nasz? stron? internetow?, czy jakie produkty najcz??ciej ogl?daj?. Analiza zachowa? w Internecie pomaga nam lepiej zrozumie? zwyczaje i oczekiwania u?ytkownik?w oraz dostosowa? si? do ich potrzeb i zainteresowa?. Dzi?ki tej technologii mo?emy nie tylko zaprezentowa? u?ytkownikowi reklam? dopasowan? do niego (przyk?adowo, reklama wynikaj?ca z faktu przegl?dania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii ?p??buty?) oraz spo?r?d dost?pnych ofert przedstawia? przede wszystkim takie, kt?re najlepiej b?d? odpowiada?y potrzebom u?ytkownika, ale r?wnie? mo?emy tworzy? i prezentowa? przeznaczone dla u?ytkownika oferty czy rabaty niedost?pne dla innych os?b.

Rezygnacja przez u?ytkownika z plik?w cookies pozwalaj?cych na wy?wietlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowa? nie oznacza, ?e nie b?dzie on otrzymywa? ?adnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron ? w takiej sytuacji w dalszym ci?gu u?ytkownik b?dzie otrzymywa? tak? sam? ilo?? reklam, ale niemaj?cych zwi?zku z jego dotychczasow? aktywno?ci?.

Dost?p do informacji dotycz?cych aktywno?ci u?ytkownik?w w Internecie z wykorzystaniem plik?w cookies pozwoli nam r?wnie? na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mog? by? przechowywane po zako?czeniu sesji przegl?darki co pozwala na przyk?ad na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin u?ytkownika.

Retargeting
W oparciu o pliki cookies pos?ugujemy si? technologi? pozwalaj?c? nam na dotarcie z przekazem reklamowym do u?ytkownik?w, kt?rzy ju? wcze?niej odwiedzili nasz? stron? internetow?, na innych stronach internetowych, kt?re odwiedzaj?, w tym nale??cych do podmiot?w wsp??pracuj?cych z naszymi partnerami.

Brak zwi?zku pomi?dzy wy?wietlan? u?ytkownikowi reklam?, a jego zainteresowaniami i potrzebami mo?e by? dla niego uci??liwy. Wierzymy, ?e bardziej atrakcyjne i praktyczne dla u?ytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiada? jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcze?niejszego zachowania, w oparciu o technologi? ciasteczek. Dlatego jeste?my zainteresowani pod??aniem tre?ci reklamowych za u?ytkownikiem korzystaj?cym z r??nych stron internetowych w celu dostarczenia tre?ci reklamowych dostosowanych do jego wcze?niejszej aktywno?ci internetowej.

Pliki cookies podmiot?w trzecich (third party cookies)
Stosowane przez nas pliki cookies s?u?? przede wszystkim optymalizacji obs?ugi u?ytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Wsp??pracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie dzia?alno?ci marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej wsp??pracy przegl?darka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urz?dzeniu u?ytkownika, zapisuje r?wnie? pliki cookies pochodz?ce od podmiot?w prowadz?cych tak? dzia?alno?? marketingow?. Z list? naszych zaufanych partner?w mo?esz zapozna? si? w naszej polityce prywatno?ci.

Cookies wysy?ane przez te podmioty maj? poprawi? skuteczno?? prezentowania u?ytkownikowi reklam, kt?re odpowiadaj? jego aktywno?ci online – podmioty trzecie dostarczaj? tre?ci reklamowe do u?ytkownik?w.

Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze lub innym urz?dzeniu u?ytkownika zapisywane s? tak?e pliki cookies naszych partner?w. W ten spos?b zbierane s? na przyk?ad informacje o ogl?danych lub zakupionych produktach.

Usuwanie / blokowanie plik?w ?cookies?
Pami?taj, ?e zgodami na wykorzystywanie plik?w cookies mo?esz zarz?dza? za po?rednictwem ustawie? prywatno?ci na naszej stronie lub swojej przegl?darki internetowej.

Standardowo przegl?darki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze b?d? innym urz?dzeniu u?ytkownika pod??czonym do sieci dopuszczaj? umieszczanie okre?lonego rodzaju plik?w ?cookies? na takim urz?dzeniu. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki spos?b, aby blokowa? obs?ug? plik?w ?cookies? w ustawieniach przegl?darki internetowej lub informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. W ten spos?b r?wnie? zgoda wyra?ona na korzystanie z tej technologii mo?e w ka?dym momencie zosta? zmodyfikowana lub odwo?ana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przysz?o?ci).

Mo?liwe jest r?wnie? zablokowanie ciasteczek podmiot?w trzecich z jednoczesn? akceptacj? plik?w ?cookies? pochodz?cych bezpo?rednio od eobuwie.pl.

Szczeg??owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plik?w ?cookies? dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Ograniczenie stosowania plik?w ?cookies?, mo?e wp?yn?? na niekt?re funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej.

Nale?y pami?ta?, ?e rezygnacja z plik?w cookies b?dzie dotyczy?a wy??cznie konkretnej przegl?darki. Oznacza to, ?e te same dzia?ania b?d? musia?y zosta? podj?te w przypadku ka?dej innej przegl?darki u?ywanej na tym samym lub innym urz?dzeniu.

POLITYKA PRYWATNO?CI I COOKIES BLOGA EOBUWIE.PL

Z jakim dokumentem masz do czynienia?
Niniejsza polityka prywatno?ci Sklepu Internetowego oraz Aplikacji (zwana dalej: ?Polityk??) ma charakter informacyjny, co oznacza ?e nie jest ona ?r?d?em obowi?zk?w dla Klient?w Sklepu Internetowego oraz Aplikacji (nie jest umow? ani regulaminem).

Informacje zawarte w Polityce maj? charakter og?lny. Szczeg??owa informacja dotycz?ca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udost?pniana ka?dorazowo podczas ich pozyskiwania w tre?ci klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i ?atwo dost?pnym miejscu. Dotyczy to w szczeg?lno?ci informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, kt?rym s? one przekazywane.

Wszelkie s?owa, wyra?enia i skr?ty wyst?puj?ce na niniejszej stronie i rozpoczynaj?ce si? du?? liter? (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us?uga Elektroniczna) nale?y rozumie? zgodnie z ich definicj? zawart? w Regulaminie Sklepu Internetowego dost?pnym w Sklepie Internetowym eobuwie.pl, w tym w Aplikacji.

W razie w?tpliwo?ci lub sprzeczno?ci pomi?dzy Polityk? a udzielonymi przez dan? osob? zgodami niezale?nie od postanowie? Polityki, zawsze podstaw? do podejmowania oraz okre?lenia przez Administratora zakresu dzia?a? s? dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczno?ci pomi?dzy Polityk? a tre?ci? klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym) informacj?, kt?r? Klient powinien si? kierowa? jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

Kto jest Administratorem Twoich Danych?
Administratorem danych osobowych zbieranych:

Inspektorem Ochrony Danych w sp??ce eobuwie.pl S.A. jest Natalia Batorska.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych mo?esz skontaktowa? si? poprzez e-mail: iod@eobuwie.com.pl .

W przypadku wyra?enia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywno?ci w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mog? by? r?wnie? nasi partnerzy (wymienieni poni?ej w pkt 15).

Jak dbamy o Twoje dane?
Dane osobowe Klienta s? przetwarzane zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej r?wnie?: ?RODO?) oraz innymi aktualnie obowi?zuj?cymi, tj. przez ca?y okres przetwarzania okre?lonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczaj? informacje o zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: ?Danymi Osobowymi?). Mo?liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt?r? mo?na bezpo?rednio lub po?rednio zidentyfikowa?, w szczeg?lno?ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi? i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b?d? kilka szczeg?lnych czynnik?w okre?laj?cych fizyczn?, fizjologiczn?, genetyczn?, psychiczn?, ekonomiczn?, kulturow? lub spo?eczn? to?samo?? osoby fizycznej.

Administrator dok?ada szczeg?lnej staranno?ci w celu ochrony interes?w os?b, kt?rych dane dotycz?, a w szczeg?lno?ci zapewnia, ?e zbierane przez niego dane s?:

witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub wsp??oznaczonych mark? Facebook (w tym poddomeny, wersje mi?dzynarodowe, wid?ety i wersje dla telefon?w kom?rkowych), kt?rych zasady dzia?ania oparte s? o regulacje udost?pnione w szczeg?lno?ci pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej r?wnie?: ?Serwis Facebook?), w tym za pomoc? funkcji Facebook Lead Ads maj?cej na celu marketing bezpo?redni w?asnych produkt?w lub us?ug Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udost?pnione s? np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wp?ywu na tre?? regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotycz?cych Danych Osobowych.
aplikacji umo?liwiaj?cych prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkurs?w.
W jakich celach informacje o Tobie s? wykorzystywane?
Ka?dorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikaj? ze zgody Klienta lub przepis?w prawa oraz doprecyzowywane s? w wyniku dzia?a? podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kana??w komunikacji z Klientem. Przyk?adowo: (I) Dane Osobowe Klienta mog? by? przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w mo?liwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co mo?e powodowa? na niego istotny wp?yw) wy??cznie je?li Klient wyrazi? na to zgod? (niedost?pne dla os?b, kt?re takiej zgody nie wyrazi?y); (II) je?eli Klient nie zdecyduje si? na zakup za po?rednictwem Sklepu Internetowego, a dokona za jego po?rednictwem wy??cznie Rezerwacji wybranych Produkt?w, to jego Dane Osobowe nie b?d? udost?pniane przewo?nikowi realizuj?cemu przesy?ki na zlecenie Administratora.

Mo?liwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klient?w przez Administratora to w szczeg?lno?ci:

zawarcie i realizacja Umowy o ?wiadczenie Us?ug (Konto) lub podj?cie dzia?a? na ??danie przysz?ego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, aby? m?g? cieszy? si? z korzy?ci, kt?re oferuje, np. sk?adania zam?wie? bez konieczno?ci ka?dorazowego wype?niania formularzy, dost?pu do historii zakup?w, zarz?dzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umo?liwienia Ci korzystania z innych us?ug dost?pnych na naszej stronie);
zawarcie i realizacja Umowy Sprzeda?y lub Rezerwacji, lub podj?cie dzia?a? na ??danie przysz?ego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe s? nam potrzebne do realizacji Twojego zam?wienia i wykonania zawartej umowy ? w szczeg?lno?ci potwierdzenia jego z?o?enia oraz zarezerwowania lub wys?ania do Ciebie wybranego produktu, jak r?wnie? w razie potrzeby skontaktowania si? z Tob? w tej sprawie);
przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
przeprowadzenie konkursu, w szczeg?lno?ci wy?onienie zwyci?zc?w konkursu oraz realizacja nagr?d;
prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabat?w) dot. produkt?w lub us?ug Administratora i jego partner?w (kt?rych aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorc?w, w szczeg?lno?ci w celu realizacji umowy o ?wiadczenie Newslettera;
ocena i analiza aktywno?ci oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania og?lnych reklam, ofert, czy promocji (rabat?w), dot. produkt?w lub us?ug Administratora i jego partner?w, w spos?b dostosowywany do zainteresowa? danego Klienta (nie wp?ywaj?c jednak istotnie na jego decyzje), w szczeg?lno?ci w celu realizacji umowy o ?wiadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
dochodzenie roszcze? i obrona przed roszczeniami, r?wnie? os?b trzecich ? w przypadku korzystania z wi?kszo?ci funkcjonalno?ci Sklepu Internetowego i Aplikacji;
wype?nienie obowi?zk?w prawnych wynikaj?cych z przepis?w, np. podatkowych i rachunkowych, zw?aszcza w przypadku um?w odp?atnych;
prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomo?ci Klient?w.
W przypadku pe?noletniego Klienta, za jego dodatkow? zgod?, Dane Osobowe mog? by? przetwarzane r?wnie? w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabat?w) dotycz?cych produkt?w lub us?ug Administratora i jego partner?w, w mo?liwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mog?ce wywo?a? wobec niego skutki prawne lub w podobny spos?b istotnie na niego wp?ywa?, np. poprzez dedykowany wy??cznie takiej osobie kr?tkoterminowy rabat na konkretny produkt, kt?ry niedawno przegl?da?a w naszym sklepie (opcja niedost?pna dla os?b, kt?re nie s? pe?noletnie lub s? pe?noletnie ale nie wyrazi?y na takie dzia?anie zgody).

Z jakich informacji o Tobie korzystamy?
Administrator mo?e przetwarza? w szczeg?lno?ci nast?puj?ce Dane Osobowe Klient?w:

korzystaj?cych ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji:

Ka?dorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, kt?rych podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z okre?lonej funkcjonalno?ci), w ramach innych kana??w komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencj? niepodania Danych Osobowych mo?e by? brak mo?liwo?ci skutecznego dokonania powy?szych czynno?ci.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?
Podstaw? przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczno?? wykonania umowy, kt?rej jest stron? lub konieczno?? podj?cia na jego ??danie dzia?a? przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, sk?adaniu Zam?wie? i zawieraniu Umowy Sprzeda?y lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak r?wnie? przy zapisywaniu si? na newslettera. R?wnie? w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w zwi?zku z reklamacj? Klienta podstaw? prawn? ich przetwarzania jest niezb?dno?? do wykonania / obs?ugi umowy sprzeda?y reklamowanych towar?w.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyj?tkiem tych, kt?re s? realizowane w ramach newslettera, kt?ry dzia?a na podstawie regulaminu, podstaw? takiego przetwarzania jest wype?nienie cel?w wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interes?w realizowanych przez Administratora lub przez jego partner?w (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie bior? udzia?u w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim r?wnie? partnerzy Administratora mog? mie? bezpo?redni dost?p do tych informacji ? podstaw? prawn? takiego przetwarzania jest wyra?ona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabat?w), kt?re opieraj? si? wy??cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w mo?liwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, kt?re w spos?b istotny mo?e wp?ywa? na decyzje konsumenckie Klienta, za podstaw? ma dobrowolnie wyra?on? przez Klienta zgod? (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wy??cznie pe?noletnich Klient?w.

W pozosta?ych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mog? by? przetwarzane na podstawie:

dobrowolnie wyra?onych zg?d ? np. os?b przyst?puj?cych do konkurs?w (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
obowi?zuj?cych przepis?w prawa ? gdy przetwarzanie jest niezb?dne do wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na Administratorze, np. gdy na bazie przepis?w podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzeda?y (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
niezb?dno?ci do innych ni? wymienione powy?ej cel?w wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interes?w realizowanych przez Administratora lub przez stron? trzeci?, w szczeg?lno?ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?, prowadzenia korespondencji z Klientami, tak?e za po?rednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomo?ci Klient?w), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Czy Twoje dane podlegaj? profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?
Administrator na potrzeby prezentowania og?lnych reklam, ofert lub promocji (rabat?w), przeznaczonych dla wszystkich Klient?w, w spos?b dostosowywany do zainteresowa? danego Klienta, mo?e zapoznawa? si? z jego preferencjami, np. poprzez analiz? tego jak cz?sto odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje w sklepach stacjonarnych nale??cych do eobuwie.pl S.A. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwa? Klienta oraz dostosowanie si? do jego potrzeb, nie wp?ywaj?c jednak istotnie na jego decyzje. Dzi?ki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powy?sze dzia?ania cz?sto b?d? wykonywane przez system w spos?b zautomatyzowany, dzi?ki czemu wysy?ane tre?ci b?d? najbardziej aktualne, a Klient b?dzie m?g? szybko si? z nimi zapozna?.

W przypadku pe?noletnich Klient?w wspomniana analiza zainteresowa? lub preferencji b?dzie s?u?y?a r?wnie? tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w mo?liwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabat?w), w spos?b zautomatyzowany, mog?cych wywo?a? wobec niego skutki prawne lub w podobny spos?b istotnie na niego wp?ywa?, potencjalnie ograniczaj?c dost?p do nich innym Klientom (opcja niedost?pna dla Klient?w, kt?rzy nie s? pe?noletni i nie wyrazili zgody na takie dzia?ania Administratora). Od zwyk?ego ?profilowania? (tj. np. dostosowywania naszych komunikat?w, baner?w do Twoich zainteresowa?), takie nasze dzia?ania odr??niaj? si? tym, ?e ich wynik mo?e istotnie wp?ywa? na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem mo?e by? bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana wy??cznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakup?w oraz zachowa? na naszej stronie, do kt?rej nie b?d? mieli dost?pu inni nasi Klienci. Im cz??ciej dany Klient korzysta z us?ug Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki b?d? mog?y by? dla niego przygotowane.

Administrator mo?e przetwarza? r?wnie? informacje dotycz?ce preferencji Klienta, kt?re mog? mie? niekiedy charakter Danych Osobowych, a zosta?y udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie poprzez funkcjonalno?? Aplikacji, w tym w celu ograniczenia prezentowanych Produkt?w lub Promocji do konkretnego rozmiaru (np. rozmiar obuwia) lub do konkretnych kategorii (np. Produkty m?skie/damskie/dzieci?ce).

Czy korzystaj?c z naszej aplikacji udost?pniasz nam obszary np. swojego telefonu?
W celu uruchomienia funkcjonalno?ci Aplikacji polegaj?cych na skanowaniu i zapisywaniu kod?w kreskowych Produkt?w, prezentacji Produkt?w na podstawie wgranych przez Klienta zdj??, zapisywaniu informacji umo?liwiaj?cych dzia?anie Aplikacji w trybie off-line, wyszukiwaniu za po?rednictwem geolokalizacji sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub okre?lonego punktu odbioru przesy?ki, Administrator mo?e uzyskiwa?, w tym za zgod? Klienta, dost?p do nast?puj?cych obszar?w urz?dzenia mobilnego Klienta:

aparat fotograficzny;
pami?? urz?dzenia;
geolokoalizacja.
Komu mo?emy przekazywa? Twoje dane?
Ka?dorazowo katalog odbiorc?w Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu us?ug z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorc?w danych wynika r?wnie? ze zgody Klienta, lub z przepis?w prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku dzia?a? podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mog? bra? udzia? partnerzy Administratora, w szczeg?lno?ci kt?rzy technicznie pomagaj? sprawnie prowadzi? Sklep Internetowy, lub Aplikacj?, w tym komunikacj? z naszymi Klientami (np. wspieraj? nas w wysy?aniu wiadomo?ci e-mail, a w przypadku dzia?a? reklamowych ? tak?e w kampaniach marketingowych), dostawcy us?ug hostingu lub us?ug teleinformatycznych, przewo?nicy lub po?rednicy realizuj?cy przesy?ki Zam?wie?, podmioty obs?uguj?ce p?atno?ci elektroniczne lub p?atno?ci kart? p?atnicz? w Sklepie Internetowym, firmy, kt?re serwisuj? oprogramowanie, wspieraj? Administratora w kampaniach marketingowych, jak r?wnie? dostawcy us?ug prawnych i doradczych.

Na powy?szych zasadach Dane Osobowe Klienta mog? by? przekazane r?wnie? sp??kom z Grupy eobuwie.pl, wskazanym w pkt 20 poni?ej.

W ramach dzia?alno?ci marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z us?ug podmiot?w trzecich, kt?re stosuj? w Sklepie Internetowym / Aplikacji pliki cookies. Katalog tych podmiot?w zosta? szczeg??owo wskazany w kolejnych punktach niniejszej Polityki.

Czy Twoje dane s? przekazywane r?wnie? do pa?stw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?
W ramach korzystania przez Administratora z narz?dzi wspieraj?cych jego bie??c? dzia?alno?? udost?pnianych np. przez firm? Google, Dane Osobowe Klienta mog? by? przekazywane do pa?stwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczeg?lno?ci do Stan?w Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego pa?stwa, w kt?rym podmiot z ni? wsp??pracuj?cy utrzymuje narz?dzia s?u??ce do przetwarzania Danych Osobowych przy wsp??pracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zosta?y zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyj?tych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz um?w powierzenia danych do przetwarzania, spe?niaj?cych wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niekt?re podmioty tam zlokalizowane mog? dodatkowo zapewnia? odpowiedni stopie? ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (wi?cej informacji na ten temat jest dost?pne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Klient ma prawo uzyska? kopi? stosowanych przez Administratora zabezpiecze? dotycz?cych transferu Danych Osobowych do pa?stwa trzeciego, kontaktuj?c si? z nami.

Jakie prawa Ci przys?uguj??
Ka?demu Klientowi przys?uguje w ka?dym czasie prawo do:

Je?eli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzale?nione od zgody Klienta, Dane Osobowe mog? by? przetwarzane dop?ki nie zostanie ona cofni?ta.

W ka?dym przypadku:

Dane Osobowe b?d? przechowywane r?wnie? wtedy, gdy przepisy prawa (np. ksi?gowe lub podatkowe) b?d? zobowi?zywa? Administratora do ich przetwarzania;
Dane Osobowe b?dziemy przechowywa? d?u?ej na wypadek, gdyby Klient mia? wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszcze? przez Administratora, b?d? w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami os?b trzecich, przez okres ich przedawnienia okre?lony przepisami prawa, w szczeg?lno?ci kodeksu cywilnego.
W zale?no?ci od zakresu Danych Osobowych i cel?w ich przetwarzania mog? by? wi?c one przechowywane przez r??ny okres.

W ka?dym przypadku decyduje d?u?szy termin przechowywania Danych Osobowych.

Czy b?d? do Ciebie przesy?ane informacje handlowe (np. na Tw?j adres e-mail)?
Administrator posiada techniczn? mo?liwo?? komunikowania si? z Klientem na odleg?o?? (np. wiadomo?? e-mail).

Informacje handlowe zwi?zane z prowadzon? przez Administratora lub podmioty, kt?re z nim wsp??pracuj? (w tym podmioty z Grupy eobuwie.pl), dzia?alno?ci? komercyjn? mog? by? przesy?ane wy??cznie na podstawie wyra?onej przez Klienta zgody, w tym po akceptacji regulaminu us?ugi newsletter.

Pliki ?cookies?
Kogo dotycz? pliki ?cookies??
W zwi?zku z tym, ?e stosowana przez Administratora technologia plik?w cookies (lub o funkcjonalno?ci zbli?onej do cookies) zbiera informacje o ka?dej osobie odwiedzaj?cej Sklep Internetowy, w tym w ramach Aplikacji, poni?sze postanowienia Polityki odnosz? si? do os?b, kt?re korzystaj? ze Sklepu Internetowego i Aplikacji, niezale?nie czy pozostaj? jego Klientami (sk?adaj? Zam?wienia, rezerwuj? Produkty lub posiadaj? Konto) (dalej r?wnie? ?Osoba Odwiedzaj?ca?).

Z jakiej technologii korzystamy?
W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowuj?ca i uzyskuj?ca dost?p do informacji na komputerze b?d? innym urz?dzeniu pod??czonym do sieci (w szczeg?lno?ci z wykorzystaniem plik?w cookies lub rozwi?za? pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowa? Osoby Odwiedzaj?cej prezentowanych tre?ci reklamowych Administratora, jego partner?w i reklamodawc?w. Podczas wizyty w Sklepie Internetowym, w tym w ramach Aplikacji, mog? by? automatycznie zbierane dane dotycz?ce aktywno?ci w Internecie Osoby Odwiedzaj?cej.

W zwi?zku z tym, ?e Administrator mo?e wykorzystywa? rozwi?zania o funkcjonalno?ci zbli?onej do plik?w cookies – poni?sze zapisy Polityki prosimy odnosi? odpowiednio r?wnie? do tych technologii.

Czym s? pliki ?cookies??
Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysy?ane przez serwer i zapisywane po stronie urz?dzenia Osoby Odwiedzaj?cej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urz?dzeniu mobilnym). Przechowuje si? w nim informacje, kt?rych Sklep Internetowy mo?e potrzebowa?, aby dostosowa? si? do sposob?w korzystania z niego przez Osob? Odwiedzaj?c? i aby zbiera? dane statystyczne dotycz?ce Sklepu Internetowego, w tym Aplikacji (np. na temat tego, kt?re strony by?y odwiedzane, jakie elementy s? pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy us?ug internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzaj?cej. Technologia przechowuj?ca i uzyskuj?ca dost?p do identyfikatora Osoby Odwiedzaj?cej umo?liwia dzia?anie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej Osoby Odwiedzaj?cej. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Osoby Odwiedzaj?cej do momentu zalogowania si? przez ni? w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Sklep Internetowy dzia?aj?cy w innym pa?stwie lub odinstalowania (usuni?cia) Aplikacji z urz?dzenia mobilnego.

Czy pliki ?cookies? zbieraj? Twoje dane osobowe?
Gdy Osoba Odwiedzaj?ca korzysta ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji stosowane s? pliki cookies umo?liwiaj?ce identyfikacj? jej przegl?darki lub urz?dzenia – pliki cookies zbieraj? r??nego rodzaju informacje, kt?re co do zasady nie stanowi? danych osobowych (nie pozwalaj? na identyfikacj? Osoby Odwiedzaj?cej). Niekt?re informacje, w zale?no?ci od ich zawarto?ci i sposobu wykorzystania, mog? jednak zosta? powi?zane z konkretn? osob? – przypisanie pewnych zachowa? konkretnej Osobie Odwiedzaj?cej, np. poprzez powi?zanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym – a tam samym zosta? uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, kt?re mog? zosta? powi?zane z konkretn? osob?, zastosowanie znajduj? postanowienia Polityki odnosz?ce si? do Danych Osobowych, w szczeg?lno?ci dotycz?ce praw osoby, kt?rej dane dotycz?. Informacja dotycz?ca informacji zbieranych przez pliki cookies jest r?wnie? udost?pniana m.in. w tre?ci klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i ?atwo dost?pnym miejscu podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym.

Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki ?cookies??
Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest mo?liwe na podstawie wyra?enia przez Osob? Odwiedzaj?c? zgody. Standardowo przegl?darki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze b?d? innym urz?dzeniu pod??czonym do sieci domy?lnie zezwalaj? na umieszczanie plik?w cookies na takim urz?dzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach Odwiedzaj?cych. W ustawieniach przegl?darki internetowej lub w ramach zarz?dzania polityk? prywatno?ci na naszej stronie zgoda wyra?ona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partner?w, mo?e w ka?dym momencie zosta? zmodyfikowana lub odwo?ana (ale niekt?re cz??ci Sklepu mog? wtedy nie dzia?a? prawid?owo). Wycofanie zgody nie wp?ywa na zgodno?? z prawem przetwarzania, kt?rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczeg??owe informacje co do sposobu wycofania zgody zosta?y przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstaw? przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwy?szej jako?ci tre?ci prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Os?b Odwiedzaj?cych oraz marketing – w tym bezpo?redni – produkt?w i us?ug Administratora lub jego partner?w, przy czym w takim wypadku partnerzy nie bior? udzia?u w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim r?wnie? partnerzy Administratora mog? mie? bezpo?redni dost?p do tych informacji ? podstaw? prawn? takiego przetwarzania jest wyra?ona przez Klienta dobrowolna zgoda.

Do czego u?ywamy plik?w ?cookies??
Stosowane pliki cookies maj? przede wszystkim u?atwi? Osobie Odwiedzaj?cej korzystanie ze Sklepu Internetowego i Aplikacji, przyk?adowo, poprzez ?zapami?tanie? podanych raz informacji, tak aby nie musia?a ona za ka?dym razem ich podawa?, jak r?wnie? s?u?? dostosowaniu ich zawarto?ci, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies s?u?? r?wnie? zwi?kszeniu u?yteczno?ci i personalizacji zawarto?ci Sklepu Internetowego i Aplikacji, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabat?w) dedykowanych danej Osobie Odwiedzaj?cej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wy??cznie sytuacji, gdy jest ona pe?noletnia i wyrazi?a zgod? na takie dzia?anie).

Za pomoc? technologii plik?w cookies stosowanej w Sklepie Internetowym mo?liwe jest zapoznawanie si? przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzaj?cej – np. poprzez analiz? tego jak cz?sto odwiedza Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje w sklepach stacjonarnych nale??cych do eobuwie.pl. Analiza zachowa? w Internecie pomaga lepiej zrozumie? zwyczaje i oczekiwania Os?b Odwiedzaj?cych oraz dostosowa? si? do ich potrzeb i zainteresowa?. Dzi?ki tej technologii mo?liwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzaj?cym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowa? (przyk?adowo reklama wynikaj?ca z przegl?dania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii ?p??buty?) oraz przygotowania dla pe?noletnich Os?b Odwiedzaj?cych, kt?rzy si? na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.

W oparciu o pliki cookies Administrator pos?uguje si? r?wnie? technologi? pozwalaj?c? na dotarcie z przekazem reklamowym do Os?b Odwiedzaj?cych, kt?re wcze?niej odwiedzi?y Sklep Internetowy lub Aplikacj?, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych

Czy mo?esz si? sprzeciwi? wykorzystywaniu informacji pochodz?cych z plik?w ?cookies??
Osoba Odwiedzaj?ca mo?e sprzeciwi? si? dzia?aniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powy?ej. W przypadku wyra?enia zgody przez Osob? Odwiedzaj?c?, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacj? dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabat?w) dostosowanych do jej preferencji, mo?e ona zosta? w dowolnym momencie wycofana – nie wp?ynie to jednak na zgodno?? z prawem przetwarzania, kt?rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakiego rodzaju pliki ?cookies? s? przez nas u?ywane i czy s? one szkodliwe?
Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie s? szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzaj?cej ani dla komputera/urz?dzenia ko?cowego wykorzystywanego przez ni?, dlatego zalecamy niewy??czanie ich obs?ugi w przegl?darkach. W Sklepie Internetowym u?ywane s? dwa rodzaje plik?w cookies: sesyjne, kt?re pozostaj? zapisane na komputerze lub urz?dzeniu mobilnym Osoby Odwiedzaj?cej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej) oraz sta?e, kt?re pozostaj? na urz?dzeniu Osoby Odwiedzaj?cej przez czas okre?lony w parametrach plik?w cookies lub do momentu ich r?cznego usuni?cia w przegl?darce internetowej.

Jak d?ugo informacje zebrane przez pliki ?cookies? b?d? przechowywane?
W zale?no?ci przede wszystkim od cel?w i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mog? one by? przechowywane przez czas wskazany w pkt. 13 Polityki.

Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotycz?ce Osoby Odwiedzaj?cej nieb?d?cej Klientem, b?d? przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator mo?e usun?? Dane Osobowe, je?li przez 3 lata nie zostan? one wykorzystane do cel?w marketingowych chyba, ?e przepisy prawa b?d? zobowi?zywa? Administratora do d?u?szego przetwarzania Danych Osobowych.

Cz??? Danych Osobowych mo?e by? przechowywana d?u?ej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzaj?ca mia?a wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszcze? przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (r?wnie? os?b trzecich), przez okres ich przedawnienia okre?lony przepisami prawa, w szczeg?lno?ci kodeksu cywilnego.

W ka?dym wypadku decyduje d?u?szy termin przechowywania Danych Osobowych.

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym.
Rodzaj Opis Czas wyga?ni?cia
PAGECACHE_ENV Potrzebne do wy?wietlenia Osobie Odwiedzaj?cej poprawnej wersji strony. 1 dzie?
frontend Przechowuje identyfikator sesji Osoby Odwiedzaj?cej w Sklepie Internetowym. 1 dzie?
snowmessage Potrzebny do wy?wietlania komunikat?w w sklepie.
Ciasteczko zawiera dat? kiedy w systemie pojawi? si? komunikat dla u?ytkownika. Po ustawieniu ciasteczka przegl?darka u?ytkownika odpytuje sklep o tre?? komunikat?w i wy?wietla je u?ytkownikowi.
Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikat?w. do zamkni?cia przegl?darki
snow_cache_timestamp_[id-sklepu] S?u?y do sprawdzenia czy dane w przegl?darce Osoby Odwiedzaj?cej wymagaj? zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczeg???w strony, przechowywanych przez przegl?dark? Osoby Odwiedzaj?cej (takich jak np. Koszyk, odno?niki zwi?zane z obs?ug? Konta). do zamkni?cia przegl?darki
store Pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji Sklepu Internetowego. do zamkni?cia przegl?darki
cookies_accepted Tworzone w momencie zapoznania si? z komunikatem o stosowaniu plik?w cookie przez stron?. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Os?b Odwiedzaj?cych, kt?re ju? zapozna?y si? z komunikatem. 365 dni
userCountry Przechowuje informacj? o kraju Osoby Odwiedzaj?cej, uzyskan? na podstawie lokalizacji adresu IP. 365 dni
geo_store_switch_popup[kod-kraju] Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki zosta? rozwi?zany z adresu IP u?ytkownika. Ciasteczko okre?la czy wy?wietlono popup z sugesti? zmiany sklepu na odpowiedni dla lokalizacji adresu IP u?ytkownika. Powi?zane z ciasteczkiem userCountry. 365 dni
ygc Zawiera kod identyfikuj?cy Osob? Odwiedzaj?c? na potrzeby marketingu. 365 dni
Pliki cookies podmiot?w trzecich (third party cookies).
Stosowane przez Administratora pliki cookies s?u?? przede wszystkim optymalizacji obs?ugi Osoby Odwiedzaj?cej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji. Administrator wsp??pracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie dzia?alno?ci marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej wsp??pracy przegl?darka lub inne oprogramowania zainstalowane na urz?dzeniu Osoby Odwiedzaj?cej, zapisuje r?wnie? pliki cookies pochodz?ce od podmiot?w prowadz?cych tak? dzia?alno?? marketingow?, kt?re mog? sta? si? administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysy?ane przez te podmioty maj? zapewni? prezentowanie Osobie Odwiedzaj?cej wy??cznie tych reklam, kt?re odpowiadaj? jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wy?wietlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzaj?cej bardziej atrakcyjne ni? reklama pozostaj?ca bez zwi?zku z jej potrzebami. Bez tych plik?w nie by?oby to mo?liwe, gdy? to firmy wsp??pracuj?ce z Administratorem dostarczaj? tre?ci reklamowe do Os?b Odwiedzaj?cych.

W ramach dzia?alno?ci marketingowej Administrator korzysta z us?ug nast?puj?cych podmiot?w, kt?re stosuj? w Sklepie Internetowym pliki cookie:

Criteo (Klient mo?e dowiedzie? si? wi?cej o sposobach rezygnacji z reklamy opartej na zainteresowaniach, przyk?adowo odwiedzaj?c strony internetowe: http://www.networkadvertising.org/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com/);
Google AdWords
Google Analytics
DoubleClick
Awin
Convertiser
HotJar
Synerise
Tradedoubler
Facebook
Pingdom
RTB Houes
Opineo
Trustedshop
Heureka
Wi?cej informacji na temat plik?w cookies wspomnianych podmiot?w znajduje si? w ich politykach prywatno?ci.

Jak usun?? / zablokowa? pliki ?cookies??
Osoba Odwiedzaj?ca mo?e zmieni? spos?b korzystania z plik?w cookies zarz?dzaj?c wyra?onymi zgodami w ramach ustawie? prywatno?ci na naszej stronie lub przez przegl?dark? lub Aplikacj?, w tym zablokowa? lub usun?? te, kt?re pochodz? ze Sklepu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu nale?y zmieni? ustawienia przegl?darki lub Aplikacji. Spos?b usuni?cia r??ni si? w zale?no?ci od u?ywanej przegl?darki internetowej. Informacje o sposobie usuni?cia cookies powinny si? znajdowa? w zak?adce ?Pomoc? wybranej przegl?darki internetowej. Usuni?cie plik?w cookies nie jest to?same z usuni?ciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za po?rednictwem plik?w cookies.

Przyk?adowo w przegl?darce Internet Explorer pliki cookies mo?na modyfikowa? z poziomu: Narz?dzia -> Opcje internetowe -> Prywatno??; w przegl?darce Mozilla Firefox: Narz?dzia -> Opcje -> Prywatno??; natomiast w przegl?darce Google Chrome: Ustawienia -> Poka? ustawienia zaawansowane -> Prywatno?? -> Ustawienia tre?ci -> Pliki cookie. ?cie?ki dost?pu mog? r??ni? si? w zale?no?ci od wykorzystywanej wersji przegl?darki.

Szczeg??owe informacje o zarz?dzaniu plikami cookies na telefonie kom?rkowym lub innym urz?dzeniu mobilnym mo?na znale?? w podr?czniku u?ytkownika/instrukcji obs?ugi danego telefonu lub urz?dzenia mobilnego.

Mo?liwe jest r?wnie? zablokowanie ciasteczek podmiot?w trzecich z jednoczesn? akceptacj? plik?w cookies stosowanych bezpo?rednio przez Administratora (opcja ?blokuj ciasteczka witryn zewn?trznych podmiot?w?).

Jakie konsekwencje b?dzie mia?o usuni?cie lub zablokowanie plik?w ?cookies??
Ograniczenie stosowania plik?w cookies w danym urz?dzeniu uniemo?liwia b?d? istotnie utrudnia prawid?owe korzystanie ze Sklepu Internetowego, przyk?adowo mo?e wi?za? si? z brakiem mo?liwo?ci podtrzymywania sesji logowania.

Jak mo?esz si? z nami skontaktowa??
W ka?dej chwili mo?na skontaktowa? si? z Administratorem wysy?aj?c wiadomo?? poczt? tradycyjn? lub elektroniczn? na adres Administratora wskazany na wst?pie Polityki, b?d? telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wst?pie Polityki, a tak?e w ramach Serwisu Facebook.

Administrator przechowuje korespondencj? w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiaj?ce si? zapytania, a tak?e w zakresie rozstrzygni?? reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zg?osze? ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten spos?b gromadzone nie b?d? wykorzystywane do komunikacji w celu innym ni? realizacja zg?oszenia.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynno?ci (np. z?o?enia reklamacji za pomoc? formularza), Administrator mo?e ponownie zwr?ci? si? do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej to?samo?ci i umo?liwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania ??danej czynno?ci. Podanie tych danych nie jest obowi?zkowe, lecz mo?e by? niezb?dne do dokonania czynno?ci lub uzyskania informacji, kt?re interesuj? dan? osob?.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?
Administrator uwzgl?dniaj?c stan wiedzy technicznej, koszt wdra?ania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno?ci os?b fizycznych o r??nym prawdopodobie?stwie wyst?pienia i wadze zagro?enia, stosuje odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce ochron? przetwarzanych Danych Osobowych odpowiedni? do zagro?e? oraz kategorii danych obj?tych ochron?, a w szczeg?lno?ci zabezpiecza dane przed ich udost?pnieniem osobom nieupowa?nionym, zabraniem przez osob? nieuprawnion?, przetwarzaniem z naruszeniem obowi?zuj?cych przepis?w oraz zmian?, utrat?, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udost?pnianie na zewn?trz informacji o stosowanych ?rodkach technicznych i organizacyjnych zapewniaj?cych ochron? przetwarzania mo?e os?abi? ich skuteczno?? przez co zagra?a w?a?ciwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udost?pnia np. nast?puj?ce ?rodki techniczne zapobiegaj?ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesy?anych drog? elektroniczn?:

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dost?pem.
Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na kt?rych podawane s? Dane Osobowe.
Szyfrowanie danych s?u??cych do autoryzacji osoby korzystaj?cej z funkcjonalno?ci Sklepu Internetowego.
Dost?p do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i has?a.
Odno?niki do innych stron internetowych
Sklep Internetowy mo?e zawiera? odno?niki do innych stron internetowych. Administrator zach?ca by zapozna? si? z regulaminami i politykami prywatno?ci stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych dzia?a? Administratora.

Czy niniejsza polityka mo?e zosta? zmieniona, i jak si? o tym dowiesz?
Administrator mo?e w przysz?o?ci zmieni? Polityk? m.in. z nast?puj?cych wa?nych powod?w:

zmiany obowi?zuj?cych przepis?w, w szczeg?lno?ci w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? oraz reguluj?cych prawa konsument?w, wp?ywaj?ce na prawa i obowi?zki Administratora lub prawa i obowi?zki podmiotu danych;
rozw?j funkcjonalno?ci lub Us?ug Elektronicznych podyktowany post?pem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdro?enie nowych rozwi?za? technologicznych lub technicznych, maj?ce wp?yw na zakres Polityki.
Administrator ka?dorazowo umie?ci w ramach strony Sklepu Internetowego i w Aplikacji informacj? o zmianach w Polityce. Wraz z ka?d? zmian? nowa wersja Polityki b?dzie si? pojawia? z now? dat?.

Jakie podmioty wchodz? w sk?ad grupy eobuwie.pl?
W sk?ad grupy kapita?owej eobuwie.pl wchodz? sp??ki:

Acest site utilizează cookie-uri pentru a oferi servicii de calitate. Utilizarea ulterioară a site-ului reprezintă acordul dvs. în legătură cu utilizarea acestora. mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close